Frågor och svar – FAQ

Jag har egna skisser

Kontakta oss för en fri offert

Vad kostar det att göra anpasssningar?

Kontakta oss för en fri offert.

Att flytta eller ta bort fönster/dörrar är mindre ändringar som kommer ta någon eller några timmar för oss att göra. Vi debiterar 800 kr/tim + moms
Förändringar där husets proportioner ändras tar något längre tid eftersom det påverkar alla reglar i vägg och tak.

Varför finns det så många stomvarianter på varje hus?

Sverige är ett långt land med flera olika klimatzoner. Det ställs andra krav på isoleringsförmåga i väggar och tak på hus i norra Sverige jämfört med södra Sverige. Attefallshus och friggebodar har en begränsad maximal byggnadsyta (25 resp. 15 kvm) vilket medför att ju tjockare och mer välisolerade husen konstrueras och byggs desto mindre blir golvytan. Byggnader som skall användas som permanentbostad behöver mer isolering än en byggnad som skall användas som förråd. Genom att utveckla fler varianter kan vi erbjuda fler möjligheter.

Vilken stomme ska jag välja?

Stomme 145 mm
U-värde: 0,22W/m2 K
Uppbyggnad vägg (264 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, 9 mm utegips, 145 mm stomme+isolering, PE-folie, 45 mm regel/isolering, 15 mm invändig panel.

Den tjockaste, stabilaste och mest välisolerade väggkonstruktionen har en bärande regelstomme på 145 mm. Av miljö- och energiskäl rekommenderar vi denna stomme. Med 145+45 mm isolering bör denna stomme vara det naturliga valet för alla Attefallshus som skall användas som bostad även vintertid oavsett var man bor i landet. Vi har valt att använda utegips som vindskydd istället för vindduk i denna konstruktion. Vi tycker att utegips är att föredra eftersom den bl.a stabiliserar stommen och står emot väta bättre än de flesta vinddukarna.

Stomme 120mm
U-värde: 0,35W/m2 K
Uppbyggnad vägg (185 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, vindduk, 120 mm stomme/isolering, PE-folie, 15 mm invändig panel

En kompromiss mellan den tunnare 95mm stommen och 145 mm stommen är en stomme på 120 mm som främst är för byggnader som skall användas som fritidshus eller gäststuga under det varma halvåret. Kan enkelt kompletteras med ett extra installationsskikt/isolering invändigt på 45 mm för extra isolering och dolda elinstallationer.

Stomme 95
U-värde: 0,42W/m2 K
Uppbyggnad vägg (160 mm): 22 mm ytterpanel, 28 mm glespanel, vindduk, 95 mm stomme/isolering, PE-folie, 15 mm invändig panel

Hus med en stomme på 95 mm lämpar sig när byggnaden främst skall användas till förråd under det varma halvåret. Kan också enkelt kompletteras med ett extra installationsskikt/isolering invändigt på 45 mm för extra isolering och dolda elinstallationer.

Är regelstommen i badrummen dimensionerad för kakel/klinker?

Ja

Hur är taket konstruerat?

Vid ryggåstak/parallelltak är takbalkarna av konstruktionsvirke med en minsta dimension av 45x220, förutom på de minsta bodarn där takbalkarna är 45x170. Om grövre dimension är nödvändig av konstruktionstekniska skäl används limträ. Aktuell snözon och spännvidd för takbalkar är de mest avgörande faktorerna.

Hur mycket isolering är det i taken?

Det är upp till var och en bestämma detta. Taken är oftast parallelltak, där man i ett första steg isolerar mellan takbalkarna. Takbalkar är för det mesta 220mm. Om det krävs ytterligare isolering är det bara att bygga på takbalkarna nedåt och komplettera med isolering. Rumshöjden minskar förstås med motsvarande höjd.

Vad menas med millimeterkapat?

Våra digitala 3d-modeller skickas direkt till en digital kapsåg som kapar upp stommen. Demofilm - klicka här

Kan ni hjälpa till att söka bygglov?

Ja. För ett fast pris på 3400 kr. Förutsatt att vi får en korrekt digital tomtkarta från Er på den fastighet där byggnaden skall uppföras. Vilken karta som behövs varierar från kommun till kommun, så hör med Er lokala byggnadsnämnd vilka handlingar de kräver.

Hur söka bygglov?

Den som tänker starta ett byggprojekt bör kontakta den lokala byggnadsnämnden och ta reda på om det är tillåtet att uppföra en ny byggnad eller tillbyggnad på den tilltänkta platsen. Det gäller att ta reda på vilka planbestämmelser som finns för fastigheten. Om detaljplan saknas kan det t ex finnas en äldre avstyckningsplan eller en stadsplan. Hur bygglovshandlingarna skall utformas skiljer sig något från kommun till kommun. Det är samma lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen, men kommunerna har möjlighet att tolka plan- och bygglagen något olika utifrån respektive kommuns övergripande mål för utveckling, bevarande och hållbart byggande. Kommunens översiktsplan anger inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

På respektive kommuns hemsida finns det instruktioner för hur en bygglovsansökan skall utformas. Många kommuner har också anslutit sig till den interaktiva web-tjänsten Bygglovsguiden »

En bygglovsansökan brukar omfatta:

 1. Ansökningsblankett
 2. Ritningar som beskriver vad förslaget avser:
  Situationsplan, skala 1:400 eller 1:500
  Planritningar, skala 1:100
  Sektionsritningar, skala 1:100
  Fasadritningar, skala 1:100
 3. Förslag på kontrollansvarig och kontrollplan, om det behövs för åtgärden
 4. Eventuellt konstruktionsritningar och teknisk beskrivning

Ritningarna skall vara fackmässigt utförda.

Är det möjligt att isolera husen mer?

Varianterna med 95mm och 120mm stomme saknar invändigt installationsskikt. Att komplettera dessa invändigt med ett 45mm installationsskikt/isolering är enkelt och kan rekommenderas speciellt med tanke på om man vill att elinstallationerna skall vara dolda. Viktigt att tänka på är, när golvytan minskas, att tillgänglighetskraven tillgodoses om byggnaden skall användas som komplementbostadshus.

Vilken snözon ska jag välja?

Det är andra krav på konstruktion och dimensioner för hus som ligger i mer snörika delar av landet. Balkar och reglar måste dimensioneras efter vilken snözon huset skall ligga i.
Önskar Ni bygga i en snözon som inte representeras på sidan vänligen kontakta oss.

För mer information om snözoner se länk till Boverkets hemsida »

Ingår golvbjälklaget när jag beställer stommen?

Ritningar och materialspecifikation för golvbjälklag ingår alltid vid beställning av konstruktionsritningar. Golvbjälklag behövs emellertid inte vid gjuten betongplatta utan endast vid plint/torpargrund. Reglar till golvbjälklag eller bärlinor för golvreglar ingår inte vid beställningen av stomme utan måste beställas separat.

Varför finns det ingen monteringsanvisning?

Konstruktionshandlingarna utgör instruktioner för montering. I BIMx-filens 3D-modell visas alla ingående reglar och balkar. Det går att i detalj studera och snurra på stommodellen samt se hur alla komponeneter sitter ihop och hur de är exakt kapade för att passa varandra. 3D-modellen på stommen ger en tydlig bild av hur den ska monteras. I konstruktionshandlingarna ingår även 2D-ritningar över alla väggvyer och planvyer där alla komponenter är måttsatta samt littrerade dvs uppmärkt med bokstav/siffra.

3D - Om att ladda ner en BIMx - modell

Ladda ner BIMx-modell till iPad/iPhone/Android

Det finns 3D-modeller att ladda ner till alla hus. Det görs på respektive husmodells sida.

iPad/iPhone/Android

1. Ladda först ner appen för att öppna .bimx-filen.
Appen finns för både iOS och Android

BIMx app for iOS from App Store »
BIMx app for Android from Play Store »

2. Länk till de olika BIMx-modellerna finns på respektive objektsida. Har ni köpt ritningar av oss har ni också fått er egen unika modell skickad till er. Efter att ni laddat ner appen är det bara att dubbelklicka på BIMx-modellen i er telefoner eller padda.

Ladda ner exempel på BIMx-modell -för färdigt hus -Klicka här
Ladda ner exempel på BIMx-modell - stomme - Klicka här

 

Ladda ner en BIMx-modell till PC/Mac

Dator PC/Mac

Det finns 3D-modeller att ladda ner till alla hus. Det görs på respektive husmodells sida.
Öppna filen genom att dubbel-klicka på länken som innehåller modellen. Filen innehåller både modellen och ett viewer-program. Men du kan också ladda ner en viewer här »

En utförlig manual finns på Graphisofts hemsida (http://www.graphisoft.com/downloads/bimx/bimx_desktop.html)

Navigera i 3D-modellen

Med Esc-knappen (längst upp till vänster) öppnas en meny för vidare info. Under Controls finns info om navigering. Du navigerar och tar dig runt genom att använda musen och piltangenterna på tangentbordet.
Du kan också navigera dig runt med knapparna W, A, S och D.
För att röra dig snabbare håller du in shift-knappen.
För att röra dig långsammare håller du in ctrl-knappen.
Om du trycker på F en gång är du i "flygläge". Då kan du gå rakt genom tak och golv genom att lyfta eller
sänka muspekaren och hålla in pilen för framåt.

Stänga modellen

För att stänga 3D modellen, tryck Escape för meny och klicka sedan på Quit. För en fullständig manual till BIMx- klicka här

Ladda ner exempel på BIMx-modell -för färdigt hus -Klicka här
Ladda ner exempel på BIMx-modell - stomme - Klicka här

 

Villkor

Leveranstid

Ritningar: ca 5 dagar.
Stommar: ca 4-5 veckor.

Frakt

Frakt tillkommer. Uppskattningsvis  2.000-5.000kr beroende på omfattning och leveransort.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg för lastbil om inget annat anges. Kund ansvarar för avlastning. Lossning skall utföras inom 30 minuter efter det att bilen anlänt.

Köp- och leveransvillkor

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Avtalsvillkor för ritningar och dokumentation från BimHouse AB

Ritningar från BimHouse AB får endast användas efter förvärv eller tillstånd från BimHouse AB. De ritningar som beställs får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. I och med att användaren av ritningen godkänner de villkor som här anges och laddar hem ritningen eller får den skickad till sig ingås avtal mellan ritningsanvändaren och BimHouse AB. Ritningsköparen förbinder sig härmed att följa gällande bestämmelser och villkor inom detta icke exklusiva avtal. Utöver avtalet gäller lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk SFS 1960:729.

Definitioner

Med licensierat material avses arkitekt- och konstruktionsritningar, visualiseringar, 3D-ritningar, stillbilder och filmer eller digitala filer som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrätter som har licensierats till licensinnehavaren.

§1 Köp

BimHouse AB säljer produkter för digital leverans samt i pappersoriginal. BimHouse AB säljer byggmaterial för uppförande av små hus. För att handla hos BimHouse AB måste kunden ha fyllt 18 år. Kunden garanterar härmed att kunden uppfyller dessa villkor.

§2 Copyright/Upphovsrätt

Alla ritningar från BimHouse AB är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). BimHouse AB och arkitekten/arkitektfirman som skapade ritningen äger alla rättigheter till ritningarna.

§3 Användande

BimHouse AB upplåter härigenom till licensinnehavaren en licens omfattande en icke exklusive rätt, icke vidarelicensierbar och icke överlåtbar rätt att använda och reproducera de ritningar som anges i fakturan från BimHouse AB. Efter det att licensinnehavaren godkänt dessa villkor från BimHouse AB på www.bimhouse.se eller i offert samt erlagt betalning mot faktura får licensinnehavaren använda licensierat material till att uppföra ett (1) hus enligt erhållna ritningar.

§4 Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för ritningar från BimHouse AB förblir BimHouse AB:s även efter det att licensinnehavaren godkänt dessa villkor från BimHouse AB på www.bimhouse.se samt erhållit ritningarna (licensierat material). I allt licensierat material som levererats i elektronisk form måste licensinnehavaren alltid behålla upphovsrättssymbolen och den ursprungliga namnrutan.

§5 Begränsningar i licensrätten

Det är inte tillåtet att:

 • Kopiera, distribuera, sälja, ge bort eller låna ut ritningarna till andra
 • Ändra eller modifiera ritningarna utan tillstånd från BimHouse AB
 • Publicera ritningarna på internet eller andra forum eller göra ritningarna tillgängliga för andra

§6 Priser

Priser för ritningar och materialpaket från BimHouse AB är de priser som är angivna på hemsidan vid köptillfället om inte annat pris är skriftligt överenskommet med BimHouse AB.

§7 Leverans

Order/beställning avseende produkter som levereras digitalt, levereras fraktfritt, inom ca en vecka. För anpassade handlingar redovisas leveranstid i offert. Vid beställning av material/varor varierar leveranstiden beroende på produkttyp. Preliminärt leveransdatum meddelas via e-post. Exakt leveranstid meddelas av speditören som tar kontakt med dig via telefon.

§8 Fraktvillkor

Frakt tillkommer på material/varor. Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan leveransen kvitteras. Om några skador kan synas vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. LOK gäller för material/varor: Levereras olossat köparen, max lossningstid är 1 tim. BimHouse AB förutsätter BK2-väg och framkomlig väg för 24-meters fordon.

§9 Skadat gods

Eventuella transportskador reklameras direkt till transportören inom 7 dagar. Brist eller annat fel i leveransen reklameras via mail till kundtjänst.

§10 Reservationer

Konstruktionsansvar för takstolarna ingår. Ansvar för totalstabilitet ingår ej. Eventuell avsträvning av strävor ingår ej. Eventuell breddning av upplag ingår ej. Vi förutsätter valfritt konstruktionssystem och fri virkesdimensionering. Vi reserverar oss för belastningar som ej framgår av upprättade underlag. Beslag ingår ej.

§11 Ansvar

Takstolar, bjälklag och väggar dimensioneras så att byggnaderna klarar alla vertikala laster (egenvikt, snölast, nyttolast). Detta gäller dock endast hus upp till 2 plan med träbjälklag. Totalstabiliteten med t ex vindlast ligger alltid på beställarens ansvar. BimHouse AB utgår alltid från att ytterväggar stabiliseras med antingen utvändig skiva eller annan form av stabilisering.

Beställaren ansvarar för att till BimHouse AB redovisade underlag och fakta gällande fastigheten och planerad byggnation är korrekta och lagenliga.

Beställaren ska alltid granska handlingarna från BimHouse innan materialpaket avropas så att ritningar och handlingar motsvarar och uppfyller de krav som gäller för projektet. Beställaren ska skyndsamt senast inom 8 dagar, efter det att ritningar och handlingar levererats, meddela BimHouse om något ej överensstämmer med förutsättningarna för projektet.

§12 Betalning

Betalning sker mot faktura med 10 dagars betalningstid gällande privatperson och 30 dagars betalningstid gällande företag. Vi gör sedvanlig kreditprövning och accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder samt förbehåller oss rätten att under behandlingstiden begära kontant, kort eller betalning mot postförskott. I samband med att betalningspåminnelser måste skickas ut debiteras en lagstadgad påminnelseavgift om 50:-. Dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad vid försenad betalning.

§13 Ändringar

Ändringar debiteras enligt timpris 1100 kr/tim inkl moms.

§14 Ångerrätt/Reklamation

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Nedladdning av digitala produkter klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion. Alla digitala produkter måste godkännas av kund efter ett köp och endast i de fall då en produkt är overifierad så är en återbetalning möjlig. Den digitala verifikationsprocessen likställs med en plombering av en fysisk vara. Ångerrätten gäller alltså inte:

 • Ritningar/handlingar som köps för direkt nedladdning, eftersom de räknas som tjänst
 • Ritningar/handlingar som köps med leverans via post
 • Specialbeställda ritningar/handlingar som upprättas efter beställning

Vid påbörjad konsumtion av tjänst, exempelvis att hantverkare påbörjat utförandet, gäller inte ångerrätten. Ångerrätten gäller heller inte vid köp av virke. Du har som kund rätt att undersöka varan. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten till oss.

Ångerrätten gäller inte heller för sk. tillverkningsvaror, som tillverkas efter din beställning såsom husstommar. Vid alla typer av reklamationer, t ex vid skadad vara eller saknad vara i leveransen, ber vi dig kontakta kundtjänst.

§15 Vite

Skulle licensinnehavaren använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad ritning i strid mot bestämmelserna i detta avtal och efter att BimHouse AB gjort invändningar mot detta förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till BimHouse AB ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2,5 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr o m 1970.

§16 Tvist

Parterna ska verka för en fredlig lösning av frågor som uppkommer i samband med detta avtal för att möjliggöra syftet med detta avtal. I den händelse tvist uppstår i anledning av avtalet, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.

 

Share